PRIVACY POLICY & COOKIES

 1. Inleiding

Voor DETAIL agency bv is uw privacy van essentieel belang. Indien wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevens­bescher­ming van 27 april 2016 (GDPR) en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom, de diverse maatregelen die worden genomen om uw privacy te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en onze diensten, en welke rechten u heeft als klant.

U wordt vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacy verklaring te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 1. Goedkeuring

Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.detail.be, op onze producten en diensten alsook op alle (commerciële) relaties tussen DETAIL agency bv en haar klanten, prospecten en business partners.

Door gebruik te maken van onze website, producten en diensten, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

 1. Verwerking van de persoonsgegevens[FB1] 

DETAIL agency bv verzamelt bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website, namelijk bij het gebruik van de contactpagina. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

DETAIL agency bv verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Welke gegevens en in welke mate is afhankelijk van de uitgevoerde studie, opdracht of overeenkomst, maar algemeen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Facturatiegegevens zoals naam en adres. Deze zijn vanzelfsprekend om de facturen te bezorgen.
 2. Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben tot doel de communicatie vlot te laten verlopen.
 3. Gegevens van bouwpartners. Deze zijn nodig voor de uitvoering van de opdracht en zijn verstrekt met uw toestemming om deze te mogen gebruiken in het kader van een coördinatietaak en opvolging van de werken.
 4. Gegevens over het onroerend goed (zoals o.m. eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, stedenbouwkundige of andere vergunning, keuringattest van de elektrische installatie, PID, erfgoed). Deze gegevens worden door u bezorgd, dan wel in het kader van onze opdracht door DETAIL agency bv opgevraagd bij de overheid of technische experten.
 5. Gegevens over uw voorkeuren met betrekking tot stijl en persoonlijke keuzes, werkwijze, het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, projecten edm. Deze gegevens worden door u bezorgd in het kader van de opdracht van DETAIL agency bv.

Deze persoonsgegevens laten ons tevens toe voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze website en aan onze diensten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

DETAIL agency bv kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via direct marketing of nieuwsbrieven.
Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, geeft de Opdrachtgever toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en het versturen van elektronische reclame van DETAIL agency bv. De Opdrachtgever kan zich hiervoor steeds uitschrijven.

 1. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van:

– uw toestemming, voor wat betreft elektronische direct marketing en het gebruik van de website;

– een contractuele relatie van zodra u gebruik maakt van onze diensten/producten: In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient DETAIL agency bv een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen;

– een gerechtvaardigd belang van DETAIL agency bv: DETAIL agency bv verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen, zoals de evaluatie en verbetering van haar diensten en producten door middel van onder meer statistische analyses, campagnes, interne markt- en tevredenheidsonderzoeken. Hierbij streeft DETAIL agency bv ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

DETAIL agency bv zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 10 jaar na oplevering. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 1. Overdracht van uw gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van uw architect en de aannemers die u zelf aanbrengt, alsook de aannemers die onze diensten waarnemen op uw werf. Deze overdracht van gegevens is immers nodig om onze diensten degelijk te kunnen uitvoeren.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie, behoudens uw uitdrukkelijk akkoord.

 1. Veiligheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

DETAIL agency bv neemt maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

[FB2] 

Mocht er toch een handeling gebeuren met uw persoonsgegevens, die niet in deze tekst vermeld werd, verplichten wij er onszelf toe om -zoals wettelijk voorgeschreven- binnen de 72 uren melding te maken van deze handeling aan de bevoegde autoriteit en de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. 

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

DETAIL agency bv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. U kunt met uw vragen terecht bij ons door een e-mail te sturen aan hello@detail.be. Onze adresgegevens zijn terug te vinden op de website.

DETAIL agency bv kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens volgens onze instructies te verwerken in overeenstemming met deze privacy policy. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven.

 1. Uw rechten: inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

U kan uw persoonsgegevens en alle bewerkingen die hiermee gebeuren steeds opvragen bij ons. Wij zullen deze informatie binnen de maand aan u bezorgen.

U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

Indien u dit wenst, kunnen uw persoonsgegevens gewijzigd, verwijderd of anoniem gemaakt worden. Uiteraard is dit enkel mogelijk binnen het ons opgelegde wettelijk kader. Indien bijvoorbeeld de aansprakelijkheidstermijn voor een opdracht 10 jaar bedraagt, kunnen wij binnen deze termijn de nodige en relevante persoonsgegevens niet wissen. Echter verbindt Detail-Concept bvba zich er toe om ook hier binnen de maand een antwoord te formuleren op de vraag.

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te desactiveren.

 1. Vragen en klachten

U kunt met uw vragen terecht bij ons door een e-mail te sturen aan hello@detail.be of via het contactformulier op onze website: http://www.detail.be/contact/.

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (website www.privacycommission.be). 

 1. Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.  U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van onze websites in de weg staan.


DETAIL agency bv bewaart de bovenstaande gegevens in een centrale databank en op haar server. Deze wordt enerzijds beveiligd door de externe ontwikkelaar van de software, anderzijds door onze interne IT-dienst.